Kontakt

Chebská 255
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 00420 354 623 703
fax: 00420 354 627 320
gsm: 00420 605 229 757
sprava@bos-reality.cz

Spolupracujeme

Naši nabídku najdete také na těchto realitních serverech.

Komerční banka - hypoteční kalkulačka

bezplatně poskytneme poradenství k hypotečním úvěrům a zajistíme potřebné podklady
(kliknutím na logo Komeční banky a povolením automaticky otevíraného okna přejdete na hypoteční kalkulačku)

šipkaNabídka služeb


Komplexní a odborné služby nabízíme všem, kte?í jsou vlastníky byt? ?i nebytových prostor, spole?enstvím vlastník? a bytovým družstv?m.
 

 SPRÁVA  V  OBLASTI  TECHNICKO  PROVOZNÍ

 • vedení technické evidence dom?, byt? a nebytových prostor
 • uzavírání smluv s dodavateli pot?ebných energií
 • provád?ní pravidelných revizí a zajišt?ní jejich následných oprav
 • zajiš?ování ode?t? vodom?r?, spot?eby TUV a tepla
 • okamžité odstran?ní vzniklých havárií
 • b?žné opravy a údržba, zajišt?ní rozsáhlých oprav a rekonstrukcí
 • pomoc p?i v?tších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výb?rová ?ízení
 • odborná pomoc p?i ?ešení ob?anskoprávních vztah?, týkajících se vlastnictví nemovitosti


SPRÁVA  V  OBLASTI  EKONOMICKÉ

 • evidence všech bytových a nebytových jednotek
 • evidence vlastník?, nájemník? v bytových a nebytových jednotkách
 • p?edpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek
 • pravidelná úprava záloh podle pot?eb a nár?stu cen, podle pot?eb vlastník?
 • vyú?tování všech záloh dle platných p?edpis?
 • vedení p?ehledu plateb a vymáhání pohledávek
 • vyú?tování fondu oprav a pravidelné p?edkládání všem vlastník?m
 • zajišt?ní domovního ?ádu a pomoc p?i ?ešení stanov
 • svolávání sch?zí domu a zajišt?ní organizace
 • vedení podvojného ú?etnictví domu
 • odd?lené vedení p?ehledné evidence doklad? o p?íjmech a výdajích spojených se správou domu na úseku oprav nebo údržby a na úseku poskytovaných služeb
 • vedení samostatného pen?žního ú?tu, vlastníci mají p?ehled o toku svých finan?ních prost?edk? a umož?ujeme nahlédnout i do ú?etních knih a doklad?
 • nejmén? 1x ro?né p?edkládáme vlastník?m zprávu o ?innosti, zejména o finan?ním hospoda?ení a o stavu spole?ných ?ástí domu
 • pomoc p?i povinném založení spole?enství vlastník? dle zákona ?. 72/94 Sb.


Cenová nabídka služeb za správu v?etn? kompletního rozú?tování:

120,- K? za 1 bytovou jednotku bez rozú?tování dodávek tepla a TUV
135,- K?  za 1 bytovou jednotku s rozú?továním dodávek tepla a TUV

Toto je standardní rozsah služeb, lze jej doplnit nebo pozm?nit dle pot?eb vlastníka.


Kontaktní osoby:
Inženýrská ?innost: Ing. Ladislav Boš
Ú?etní: Libuše Janíková

Technik: Ji?í Knotek